Giấy in liên tục 1 liên, (1 liên chia 2) 210 x 279