Giấy A0

6.000

Xuất xứ VN
Đơn vị tính Tờ
Giấy A0

6.000